REGULAMIN XVIII Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca 21-23.11.2024 r.

1) Postanowienia ogólne

Poprzez określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: Organizatorem „XVIII Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca”, która odbędzie się w dniach 21-23.11.2024 roku (dalej: „Konferencja”) jest firma 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa.

Administrator danych osobowych: Firma 90Consulting Radosław Lipiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa.

Uczestnik: Osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatora dostępny na stronie internetowej Konferencji.

Potwierdzenie udziału: Komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz on-line.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oraz obowiązują wszystkich Uczestników bez wyjątku.

2) Zasady uczestnictwa

 1. XVIII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca odbywa się Konferencja, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji, do dnia rozpoczęcia Konferencji.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatora dostępny na stronie internetowej Konferencji.
 3. Uczestnik lub osoba działająca w jego imieniu otrzyma potwierdzenie poprawnego zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracji adres e-mail.
 4. Uczestnik w chwili zgłoszenia zobowiązany jest do posiadania ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) lub w przypadku diagnostów laboratoryjnych w chwili zgłoszenia zobowiązany jest do posiadania ważnego numeru PWZD (Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty)– nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Konferencji i studentów kierunków medycznych.  
 5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także nakłada obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 6. Uczestnik lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc.
 9. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Konferencją („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika Konferencji. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w Regulaminie.

3) Opłaty

 1. Informacja na temat wysokości opłat za udział w Konferencji została zamieszczona na stronie internetowej konferencji.
 2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora w potwierdzeniu rejestracji.
 3. Płatności należy dokonać przelewem lub za pośrednictwem płatności online.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Konferencji. Zmiana ceny nie ma zastosowania do już zarejestrowanych Uczestników.
 5. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej oraz formularzu otrzymanym podczas rejestracji lub przesłanej przez Organizatora proformie, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy oraz uniemożliwienia udziału w Konferencji bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Organizator, jako potwierdzenie zaksięgowania dokonanej przez Uczestnika lub osoby działającej w jego imieniu wpłaty wystawi fakturę VAT.
 7. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Zjeździe, podany w formularzu rejestracji.
 8. Istnieje możliwość przepisania wniesionej opłaty za Konferencję na inną, wskazaną osobę. Wymaga to jednak indywidualnego uzgodnienia oraz pisemnej akceptacji Organizatora, potwierdzone drogą mailową z adresu: biuro@90consulting.pl

4) Rezygnacja

 1. Rezygnację z udziału w Konferencji można zgłosić wyłącznie drogą mailową, na następujący adres: biuro@90consulting.pl.
 2. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.
 3. Rezygnacja z udziału w Konferencji zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez e-mail.
 4. Uczestnik może dokonać bezkosztowej anulacji rezerwacji uczestnictwa w Konferencji w terminie do 40 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Po tym terminie obowiązywać będą następujące koszty rezygnacji:
 • Rezygnacja zgłoszona od 40 do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
 • Rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 30%
 • Rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 1. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Konferencji, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

5) Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

6) Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.
  2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Konferencji pod adresem https://pgrp-rakpluca.pl oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.

 

7) Udostępnienie danych osobowych

 1. Uczestnik może wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych przekazanych we wniosku rejestracyjnym Stowarzyszeniu Polska Grupa Raka Płuca z siedzibą w Warszawie (01-138) przy ul. Płockiej 26.

 

8) Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma 90Consulting Radosław Lipiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa.
 2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
 1. a) udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wykorzystanie wizerunku, udostępnienie danych Stowarzyszeniu Polska Grupa Raka Płuca);
 2. b) realizacja umowy z Uczestnikiem (udział w Konferencji);
 3. c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (cele marketingowe).
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Mają Państwo prawo:
 • wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie (zgodę można wycofać drogą mailową na adres biuro@90consulting.pl.; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

 

9) Postanowienia końcowe 

 1. Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, do odwołania, przełożenia lub zmiany formuły Konferencji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@90consulting.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 1. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
 2. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów lub imprez towarzyszących i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Konferencji.